Eye Brand Logo German man flag
 

ทำงานกับเรา


ตำแหน่ง: พนักงานขาย

หน้าที่งาน: ดำเนินงานตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทและผู้บริหารกำหนด หน้าที่หลักดังนี้:

  • เดินทางต่างจังหวัดเยี่ยมลูกค้าทุกเดือนเพื่อเสนอขายสินค้า
  • เก็บเงินจากลูกค้าเมื่อครบงวดเก็บเงิน
  • รักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า และติดตามคงามเคลื่อนไหวในตลาด
  • รายงานปัญหาไดๆที่เกิดขึ้น หรือความคิดเห็นของลูกค้าให้บริษัทได้รู้ รวมถึงข้อมูลตลาดที่สำคัญ 

ผลตอบแทน:  เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามยอดขาย)

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาโท/อาชีวศึกษา
  • มีประสบการด้านการขาย 1-2 ปี
  • พร้อมที่จะเตรียมเดินทางต่างจังหวัด
  • ขยัน กระตือรือร้น ซื่อสัจสุจริต ตรงต่อเวลา
  • มีความเข้าใจเรื่องธุรกิจ หลักจริยะธรรม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
Product of Germany since 1939
WU TUNG PAK CO.,LTD. 2013